درباره من

طراحی ارشد و استراتژیست بازی در فرفره 

طراحی بازی 85%
تجربه از 0 تا 7 سال 70%
بازی های شناختی 60%
کودکا بالای 7 سال 50%
دوره های من